Amaana Keso Kettinteeɗo

Dewtere Laamɗo Amaana Keeso tilake e haala Fulfulde Burkina! Haala kaan fuu ho’enaama e daaɗe feere feere. Nyoƴƴee dow numero suura mo kaajaɗon hettinaade.

image
Matthieu 1
Télécharger
Conditions générales d'utilisation

Si portable maa tablette maaɗa wo Androïd fu, aɗa waawi waɗude telesarse appli bi’eteeɗo « Dewtere Laamdo ». Ma si tawi aɗa woodunoo du, aɗa waawi heydinkinde ɗum katin. Aɗa waawi hettinaade ko windaa ley Amaana Keso fuu, binndi ɗiin na puunta dow ecran maaɗa. Fichiers audio na waɗee telesarse no kaajoraɗon. Nyoƴƴee ɗo, faa ngaɗon telesarse Application oon.

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.