Yiɗu Tanaa Maa (silema)

Iisaa haalani taalibaaɓe muuɗum e ɓanndol, o wi’ii ɓe, ɓe kaani hollude yurmeende wakkati fu. Moodibbo Dama e yimɓe muuɗum wonɓe Mali ɓeen ngaɗi silema ‘Yiɗu Tanaa Maa’, ƴuuruɗo e ɓanndol Iisaa gomma. Inani ɗum e pecce joy.

Foofo, Moodibbo Dama e yimɓe MELM fuu !

 

Partager